Логін:
Пароль:
ІППММ Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України
м. Львів, вул. Наукова 3б
   
Напрямки досліджень

Контактна взаємодія тіл з поверхневими неоднорідностями

Моделювання пружної, термопружної та механотермодифузійної взаємодії тіл з узгодженими поверхнями, що мають локальні нерівності, з урахуванням газорідинного заповнювача міжконтактних зазорів, поверхневого термоопору, фрикційного проковзування, теплоутворення і зношування за механічного навантаження та контактного тепло- і масоперенесення.

Термопружність складених тонкостінних елементів конструкцій

Розвиток математичних моделей і методів дослідження теплового та напружено-деформованого станів складених тонкостінних пластинкових і оболонкових елементів конструкцій зі зламами серединної поверхні на лініях спряження, які мають змінні коефіцієнти тепловіддачі на лицевих поверхнях і зазнають дії локалізованих джерел тепла за теплового і механічного контакту із зовнішнім середовищем.

Взаємозв’язані механотермодифузійні процеси в багатошарових тілах з тонкими контактними прошарками

Дослідження взаємозв’язаних теплових, дифузійних і механічних процесів у багатошарових структурах канонічної форми з тонкими приповерхневими шарами і прошарками за зміни їх теплофізичних властивостей, та визначення межових фізико-механічних параметрів шаруватої структури на основі розвитку математичних методів розв’язування прямих і обернених крайових задач механотермодифузії з ускладненими нестаці¬онарними і нелокальними гранично-контактними умовами.

Числові методи дослідження контакту багатьох тіл

Розвиток скінченноелементних і граничноелементних методів розв’язування контактних задач теорії пружності й пружнопластичності для багатьох неоднорідних тіл на основі їх варіаційного формулювання і схем декомпозиції області.

© 2012 Богдан Слободян, © 2010 Maryan Dmytriv